بسمه تعالي


آئين نامه داخلي اتحاديه صنف مشاورين املاک شهرستان کلاردشت

ماده 1) متصدي واحد صنفي معاملات املاك به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه با رعايت كامل ضوابط و مقررات قانوني و دريافت پروانه كسب از اتحاديه ذيربط صرفا در امور مشاوره خريد و فروش ورهن و اجاره املاك و ابنيه با رعايت ساير قوانين و مقررات مرتبط اشتغال ورزد .

ماده 2) متقاضيان ثبت نام شده بر اساس قانون نظام صنفي تا اخذ پروانه كسب حق بازگشايي واحد صنفي را نداشته و ثبت نامو تشکيل پرونده در اتحاديه نيز هيچگونه امتيازي را براي وي در بر نخواهد داشت .

ماده 3)افراد صنفي‌ موظفند قبل‌ از تأسيس‌ هر نوع‌ واحد صنفي‌ يا اشتغال ‌به‌ كسب‌ و حرفه‌، نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ كسب‌ اقدام‌ كنند.
تبصره 1 : صدور پروانه کسب در هر سال بر مبناي تعداد تعيين شده ( سقف صنفي ) از سوي کميسيون نظارت بر اجراي تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفي بوده و ثبت نام متقاضيان با مراجعه حضوري به اتحاديه و يا بصورت الکترونيکي و يا هرگونه ثبت نام اعلام شده از سوي اتحاديه انجام پذيريد.

تبصره 2 : متقاضي مي بايست پس از ثبت نام و پر کردن فرم تقاضا در آزمون ورودي اتحاديه که پرسشهايي مشتمل بر (حقوقي و قوانين مدني – ثبتي - شهرداري– کامپيوتر – مالياتي – اصول اخلاق حرفه اي ونحوه ارزيابي اراضي و ابنيه منطقه و تنظيم انواع اسناد وعقود اسلامي و اسناد وکالتنامه و... ) شرکت و در صورت قبول شدن در امتحان مي توانند اقدام به اخذ استعلامهاي مربوطه نمايد.( توضيح اينکه قبولي در آزمون ورودي اتحاديه را امتيازي براي فرد متقاضي محسوب نخواهد شد.)

ماده 4) درصورتي‌كه‌ چندنفر، يك‌ واحدصنفي‌ را به‌صورت‌ مشترك‌ اداره‌كنند، مسئوليت‌ امور واحد صنفي فقط به عهده صاحب پروانه کسب مي باشد صاحب پروانه کسب در مقابل اعمال و رفتار کارکنان که بر خلاف اهداف دفتر انجام و يا بهره گيري از امتياز و امکانات دفتر مرتکب تخلفي شود پاسخگو و مسئول مي باشد.

ماده 5) افراد صنفي‌ مكلفند در هر سال حق‌ عضويت ‌اتحاديه‌ خود را بپردازند تمديد پروانه کسب مستلزم پرداخت عضويت و نداشتن بدهي مي باشد.

ماده 6) افراد صنفي‌ مكلفند قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ كشور، از جمله‌ قوانين‌ و مقررات‌ صنفي‌، انتظامي‌، بهداشتي‌، ايمني‌، حفاظت‌ فني‌ و زيباسازي‌ محيط‌ كار و دستورالعمل‌هاي‌ مربوط‌ به‌ نرخ‌گذاري‌ خدمات‌ را كه‌ از سوي‌ مراجع‌ قانوني ‌ذيربط‌ ابلاغ‌ مي‌گردد، رعايت‌ و اجرا كنند.

ماده 7) درصورتي‌كه‌ دارنده‌ پروانه‌ كسب‌ بخواهد پروانه‌ خود را به‌ ديگري‌ منتقل كند، بايد درخواست‌ كتبي‌ خود را به‌ اتحاديه‌ تسليم‌ دارد. اتحاديه‌ درصورت‌ واجد شروط‌ قانوني‌ بودن‌ فرد معرفي‌ شده‌ و با رعايت‌ ساير مقررات‌، پروانه‌ كسب‌ متقاضي‌ را باطل‌ و با رعايت قوانين و مقررات پروانه‌ جديدي‌ به‌ نام‌ فرد معرفي‌ شده‌ صادر مي‌كند.

ماده 8) درصورتي‌كه‌ دارنده‌ پروانه‌ كسب‌ محجور شود، قيم‌ مي‌تواند با رعايت ‌غبطه‌ محجور و طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ اداره‌ يا انتقال‌ واحد صنفي‌ اقدام‌كند.

ماده 9) درصورت‌ فوت‌ صاحب‌ پروانه‌ كسب‌، حقوق‌ متعارف‌ ناشي‌ از واحد صنفي‌ متعلق‌ به‌ ورثه‌ است‌. چنانچه‌ ورثه‌ يا نماينده‌ قانوني‌ آنها مايل‌ باشند، درصورت‌ دارا بودن‌ شروط‌ فردي‌، مي‌توانند ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ كسب‌ با رعايت ‌مقررات‌ اقدام‌ كنند. پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ مقرر پروانه‌ متوفي‌ از درجه‌ اعتبار ساقط‌ است‌.

ماده 10) شرايط فردي متقاضي دريافت پروانه كسب :

1) 1- داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي اخذ پروانه کسب مشاور املاک الزامي است.
2- كليه متقاضيان و دارندگان پروانه كسب مكلفند در كلاسهاي آموزشي كه از سوي اتحاديه و يا مراجع ذيربط پس از هماهنگي با اتاق اصناف ذيربط داير مي گردد شركت نمايند ؛ در غير اين صورت برابر مقررات مندرج در آئين نامه ماده 28 قانون نظام صنفي مورد پيگيري قرار خواهد گرفت .
تبصره : تمديد پروانه كسب منوط به طي دوره هاي آموزشي و ارائه گواهي قبولي در آزمونهاي مربوطه خواهد بود .
3- تابعيت جمهوري اسلامي ايران ، در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور .
4- گواهي پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم و يا ارائه گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت تحصيلي يا پزشكي و همچنين دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و در مدت اعتبار آن (وفق بند (6) ماده 10 قانون نظام وظيفه و بندهاي (ج) ، (د) ، (ي) ماده 50 آيين نامه اجرايي قانون مزبور .
5- ارايه گواهي عدم سوء پيشينه .
6- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
7- موافقت اداره اماکن عمومي نيروي انتظامي
8- رعايت ضوابط صلاحيت فني از مراجع ذيصلاح طبق مقررات مربوطه جهت رسته شغلي ضروري است.
ماده 11) شرايط مكاني محل واحد صنفي متقاضي صدور پروانه كسب
1- حداقل مساحت متراژ براي واحد صنفي مشاور املاک25 مترمربع و حداقل مساحت متراژ واحد صنفي نمايشگاه اتومبيل60مترمربع مي باشد.(بدون احتساب بالکن براي مشاور املاک و پارکينگ براي نمايشگاه)
2- به لحاظ رعايت موارد انتظامي مكان فاقد انباري و زير زمين باشد .
3- مكان داراي نام فارسي با مضامين موافق عفت عمومي بوده و صرفا به صورت فارسي روي تابلو نوشته شود.
4- واحد صنفي بايستي مجهز به تلفن ؛ چاپگر ؛ حداقل يك دستگاه رايانه ؛ صندوق نسوز ؛ تابلو اعلانات ؛ كپسول آتش نشاني و ميز و صندلي اداري مناسب به تعداد لازم جهت استفاده مراجعين گردد .
5- دارنده پروانه كسب مشاورين املاك صرفا در محل مندرج در آدرس قيد شده فعاليت نمايد و مجاز به تاسيس شعبه اي ديگر نخواهد بود .

6 - طبقه واحد صنفي مي بايست طبقه همکف ، اول و يا دوم ساختمان و با کاربري تجاري باشد.
7 - رعايت ضوابط و مقررات ايمني محيط کار جهت رسته شغلي ضرروي است.
8 - ارايه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي و ( کد رهگيري ) و يا مبايعه نامه و يا ارايه قرار دادهاي منعقده في مابين متقاضي پروانه كسب با ادارات و سازمانهاي دولتي ، نهادها ، شهرداريها ، شركت هاي تعاوني مسكن و شركتهاي خاص صنفي، شركت هاي تحت پوشش سازمانهاي دولتي و نهادها .
ماده 12) اتحاديه موظف است نسبت به تهيه قراردادهاي قانوني متحد الشكل تنظيم شده كشوري داراي شماره مسلسل اقدام و برابر مفاد اين آئين نامه در اختيار صاحبان پروانه كسب و يا مباشر قانوني آنها با اخذ رسيد قرار دهد و متصديان واحدهاي صنفي مكلف به رعايت دستورالعمل تنظيمي در ارتباط با چگونگي و نحوه تنظيم قراردادها مي باشند .

تبصره 1 : متصدي واحد صنفي مكلف است كليه نسخ قراردادها را كه از سوي اتحاديه دريافت نموده و با قيد مهر و امضاء متصدي واحد صنفي خود مورد استفاده قرار دهد و پس از تنظيم بلافاصله نسخه اول ( اصلي ) نزد خود و دوم و سوم را بصورت خوانا به متعاملين تسليم نمايد .
تبصره 2 : در صورت مخدوش شدن قراردادهاي تنظيمي متصدي واحد صنفي ملزم مي باشد اصلاحيه لازم را به عمل آورده و به تاييد و امضاء متعاملين برساند و در صورت ابطال قرارداد متصدي واحد صنفي موظف است كليه نسخ آن را باطل و به اتحاديه تحويل نمايد .
تبصره 3 : اتحاديه مكلف است نسخه هاي ارائه شده را رسيدگي نموده و در صورت داشتن تخلف به واحد صنفي تذكر و سريعا نسبت به رفع تخلف اقدام نمايد در غير اين صورت اتحاديه تا رسيدگي به موضوع مجاز به تحويل قرارداد جديد نخواهد بود .
تبصره 4 : اتحاديه صرفا مجاز به ارائه يك بسته از انواع قراردادهاي تصويبي مورد عمل به فرد صنفي در قبال رسيدگي نسخ قراردادهاي قبلي مي باشد .
تبصره 5 : تحويل قراردادهاي بعدي منوط به رعايت نکات زير مي باشد:
2- ثبت قراردادهاي قبلي و صدور رهگيري براي تمامي قراردادها
3- تحويل قرارداد فقط به صاحب پروانه کسب يا مباشر قانوني امکان پذير است
4- تحويل قرارداد منوط به تسويه مالي و عدم بدهي حق عضويت ساليانه مي باشد
تبصره 6 : اتحاديه موظف است يك مهر متحد الشكل و برجسته براي كليه واحدهاي صنفي تهيه كه با نام واحد صنفي و مشخصات ويژه ( نام و نام خانوادگي و عضويت ) مطابقت داشته و با اخذ هزينه و رسيد تحويل فرد صنفي نمايند و واحد هاي صنفي موظف به ممهور نمودن كليه قراردادها و مكاتبات با مهر مذكور مي باشد.
تبصره 7 : در صورت اختلاف بين متعاملين كه ناشي از نحوه عمليات متصدي واحد صنفي باشد ابتدا در كميسيون مربوط به اتحاديه رسيدگي و در صورت عدم رفع اختلاف يا اعتراض به تصميم صادره موضوع از طريق اتاق اصناف ذيربط رسيدگي خواهد شد . در صورت محرز بودن تخلف از ناحيه واحد صنفي ؛ بايستي متصدي مربوطه نسبت به مرتفع نمودن مشكل اقدام و اتحاديه مكلف است در صورت ضرورت موضوع را به هيئتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات واحدهاي صنفي جهت برخورد قانوني منعكس و پيگيري نمايد .
تبصره 8 : چنانچه از واحد صنفي در اتحاديه طرح شكايت شود و اتحاديه دو بار كتبا با اخذ رسيد از متصدي واحد صنفي دعوت به عمل آورده و وي امتناع ورزد به عنوان تخلف در پرونده وي درج و اتحاديه مي تواند موضوع را صورتجلسه نموده و مراتب به استناد ماده 28 و فصل هشتم قانون نظام صنفي موضوع تخلفات و جريمه ها طرح و پيگيري نمايد .
تبصره 9 : تنظيم هر نوع قرارداد بين اتباع خارجي و يا موردي كه يك طرف آن تبعه خارجي باشد در صورتي مجاز است كه فرد مذكور داراي مدرك معتبر اقامتي باشد كه در هنگام تنظيم قرارداد اخذ تصوير مدرك الزامي و مي بايست يك نسخه از قرار داد تنظيم شده به اداره اماكن عمومي ارسال گردد .

ماده13) بر اساس اين آئين نامه كليه دارندگان پروانه كسب و يا مباشر وي موظف به حضور مستمر در واحد صنفي خواهند بود و چنانچه كارمنداني را جهت مراجعه به منازل به كار گمارند بايستي مشخصات كامل وي را جهت اخذ كارت شناسايي به اتحاديه ارائه تا اتحاديه پس از وصول تاييديه نامبرده از مديريت نظارت بر اماكن عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان کلاردشت نسبت به صدور كارت شناسايي اقدام نمايد در غير اين صورت متصدي واحد صنفي حق بكارگيري فرد يا افراد صدرالاشاره را ندارد و در صورت ترك محل كار از سوي كارگر متصدي واحد صنفي موظف است نسبت به اخذ كارت شناسايي و تحويل آن به اتحاديه اقدام نمايد . (مدت اعتبار كارت يك سال و قابل تمديد با رعايت مقررات خواهد بود .)
تبصره : حداكثر كاركنان معرفي شده از سوي متصديان واحدهاي صنفي جهت اخذ كارت شناسايي بصورت مستمر و طي دوره فعاليت حداکثر 3 نفر خواهد بود .

ماده 14) نصب اصل پروانه كسب ؛ نرخ نامه و آن دسته ازدستورالعمل هاي ابلاغي اتحاديه كه از سوي مراجع ذيصلاح ابلاغ مي گردد در تابلوي اعلاناتي كه به وسيله اتحاديه به منظور اطلاع مشتريان تهيه مي گردد الزامي خواهد بود .

ماده 15) فرد صنفي مكلف به رعايت نرخنامه هاي مصوب ابلاغي كميسيون محترم نظارت بوده و مبلغ دريافتي از مشتريان را در قراردادهاي تنظيمي قيد و نسبت به صدور صورتحساب و رسيد خدمات با قيد نام و نشاني واحد صنفي ، تاريخ و مبلغ دريافتي اقدام مي باشد در صورت استنكاف اتحاديه مكلف است ضمن ثبت تخلف در پرونده نامبرده مراتب را بر اساس مواد قانوني پيگيري نمايد .


تبصره : اخذ هرگونه وجهي مازاد بر نرخهاي مصوب تحت هر عنوان ممنوع مي باشد در صورت محرز شدن ؛ برابر فصل هشتم قانون نظام صنفي تخلفات و جريمه ها برخورد خواهد شد .

ماده 16) قراردادهاي تنظيمي در صورتيكه فسخ گردد ؛ فسخ كننده مي بايستي حق الزحمه مشاور املاک را به طور کامل به صاحب واحد صنفي پرداخت نمايد.

ماده 17) متصديان واحدهاي داراي پروانه كسب موظفند مبلغ حق عضويت ساليانه را به حساب اتحاديه در اجراي ماده 3 آئين نامه اجرايي ماده 31 قانون نظام صنفي واريز و فيش مربوطه را به اتحاديه تسليم نمايند در غير اين صورت برابر بند ج ماده 28 قانون نظام صنفي قابل پيگيري است .

ماده 18) فرد صنفي مي بايست تمامي فضاهاي خالي در قرارداد را با مطالب و ارقام صحيح تكميل و به طريقي كه جاي هيچگونه ابهام و اشكالي نبوده در غير اين صورت به عنوان تخلف در پرونده وي ثبت مي گردد ؛ ضمنا درج عبارات و عناوين و تغيير در قسمتهايي از قراردادها كه به صورت چاپ مي باشد ممنوع بوده و چنانچه نياز به توضيحات مازاد باشد در حضور متعاملين در قسمت پيش بيني شده در قراردادهاي رسمي به طور خوانا درج و به تاييد و امضاء متعاملين برساند.

ماده 19) مسئول واحد صنفي در هنگام تنظيم قراردادها مي بايست اسناد و مدارك مثبته مورد معامله را رويت و با محل مورد معامله تطبيق و پس از احراز مالكيت و احراز هويت نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد و چنانچه ملك مورد معامله در رهن _ بازداشت و يا طرح عقب نشيني و غيره در اسناد و مدارك درج شده باشد مكلف به تفهيم متعاملين و ملزم به درج مراتب در قرارداد تنظيمي خواهد بود .

ماده 20) فرد صنفي مي بايست در تنظيم قرارداد نسبت به صورت برداري از لوازم مربوط به مورد معامله اقدام و كليه آنها را در قرارداد مزبور قيد نمايد .

ماده 21) متصدي واحد صنفي به هيچ وجه حق دريافت امضاء از متعاملين بر روي قراردادهاي خام قبل از تكميل نمودن آن را ندارد .
تبصره : حضور متعاملين و نماينده قانوني آنها و ساير افراديكه مي بايست ذيل قراردادها را امضاء نمايند در هنگام تنظيم قرارداد الزامي است .
ماده 22) فرد صنفي و يا مباشر وي مكلف به حفظ امانت داري طرفين معامله بوده و به عنوان امين محسوب مي گردد و موظف است طرفين را از جزئيات دقيق معامله مطلع سازد .

ماده 23) فرد صنفي مسئول و ضامن حفظ و نگهداري اسناد و مدارك وجوهي است كه ضمن معامله به صورت امانت به وي سپرده مي شود و بايد در قبال آنها رسيد با امضاء و ممهور به مهر واحد صنفي تحويل صاحب آن نمايد .


ماده 24) فرد صنفي نمي تواند به جاي يكي از طرفين معامله اداي دين نمايد و يا تعهدات آنها را تقبل نمايد مگر اينكه وكالت نامه رسمي در اين زمينه داشته باشد .

ماده 25) اتحاديه مكلف است در راستاي بند (( ي )) ماده 30 قانون نظام صنفي سالانه اطلاع رساني لازم را در خصوص تكميل اظهار نامه هاي مالياتي اعضاء به عمل آورده و با اتخاذ تدابير مقتضي زمينه اقدام به موقع واحدهاي صنفي تحت پوشش را در اين خصوص معمول نمايد و متصديان واحدهاي صنفي حسب موضوع ماده 95 قانون ماليلتهاي مستقيم ؛ ملزم به نگهداري دفاتر قانوني در واحد صنفي خود مي باشد .

ماده 26) كار اتحاديه همه روزه بجز ايام تعطيلات رسمي برابر مقررات جاري در ساعت اداري مي باشد.

ماده 27) اتحاديه موظف است تصوير اين آئين نامه را به كليه واحدهاي صنفي تحت پوشش به منظور اجراي دقيق كتبا ابلاغ نمايند و نظارت لازم را بر حسن اجراي آن به عمل آورد .

ماده 28) كليه موارد مندرج در اين آئين نامه در صورت عدم رعايت آن توسط فرد صنفي برابر مفاد قانون و آئين نامه هاي مصوب قانون نظام صنفي از سوي اتحاديه قابل پيگيري خواهد بود .

ماده 29) تاكيد بر نصب پرچم جمهوري اسلامي ايران و پرچم سياه در ايام و مناسبتهاي ملي ؛ مذهبي و اسلامي بر سردرب واحد صنفي مورد انتظار مي باشد .

ماده 30)کليه متصديان واحدهاي صنفي مکلفند به هنگام تنظيم قرارداد اصالت اسناد و بنچاقها و مدارک يد ما قبل و مدارک احراز هويت طرفين را ملاحضه و سپس نسبت به تنظيم قرارداد اقدام نمايند ، در مورد تنظيم قرارداد اجاره حضور 2 نفر شاهد و امضاي قرارداد توسط آنها الزامي است.

ماده 31)قرارداد منعقده در مشاورين املاک مهمترين سندي است که براي اثبات اوليه انجام معاملات ملکي براي خريد و فروش تنظيم مي شود لذا متصدي واحد صنفي مکلف است نکات لازم را در تنظيم آن رعايت نموده و حسب مورد از نظرات کارشناسي فني و حقوقي استفاده نمايد و قرارداد تنظيمي را به امضاء آنان برساند.
تبصره 1: متصدي واحد صنفي بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن بطور کامل مطلع سازد.
تبصره 2:متصدي واحد صنفي و کارکنان وابسته بايستي از مبالغه ، و ارائه اطلاعات نادرست و پنهان کردن حقايق مربوط به موضوع قرارداد خودداري نمايند در غير اينصورت برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره 3: متصدي واحد صنفي مکلف است براي کليه قراردادهاي تنظيمي پس از دريافت کميسيون کد رهگيري صادر نمايد.

ماده 32) متصدي املاک موظف مي باشد که کد رهگيري قراردادها را در واحد کسبي خويش صادر کند و صدور کد رهگيري در خارج از واحد کسبي مربوطه و يا کافي نتها و نظير آن تخلف محسوب مي گردد.

ماده 33) به منظور رعايت اخلاق حرفه اي و رعايت حقوق همکاري ، متصديان و مديران واحدهاي صنفي تحت پوشش اين اتحاديه حق دخالت در معاملات همکاران خويش را ندارند و خداي ناکرده حق هيچ گونه تخريب ، افترا ، تهمت نسبت به همکاران را نخواهند داشت و در صورت مشاهده يا شکايتاعضاء ، اتحاديه موظف به پيگيري و بررسي و طرح در کميسيون شکايات اتحاديه مي باشد.
تبصره 1 :جهت جلوگيري از بروز ناهنجاريها و به اصطلاح دور زدن در معاملات اتحاديه بعنوان نمونه يکبرگ فرم ( درخواست خريد ) تحويل همکاران مي نمايد تا همکاران در صورت تمايل هنگام ارائه فايل به مشتريان فرم مذکور را پر و از مشتري رسيد اخذ نمايند.
تبصره 2 :جهت جلوگيري از تداخل صنفي و رعايت قوانين نظام صنفي متصدي واحد کسبي از نصب هرگونه اتيکت يا برچسب يا هر نوع ابزار تبليغاتي اقدام به تبليغات مشاغل ديگر اعم از نقشه برداري – تفکيک ، طراحي خودداري نمايند.
تبصره 3 :پس از ابلاغ اين آيين نامه و متصدي واحد کسبي مي بايست در صورت نقل مکان نسبت به تقاضا و ارائه کد پستي جديد واحد کسبي خويش و سير مراحل قانوني اقدام نمايند.

ماده 34) در صورتي که طرفين قرارداد و يا يکي از آنها کور ، کر و يا گنگ و بي سواد باشد هر يک از اشخاص مذکور بايد يک نفر معتمد در موقع تنظيم قرارداد ، ثبت و امضاي آنها همراه داشته باشد ، معتمد مذکور در مورد اشخاص کر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد که بتواند با اشاره ، مطلب را به آنها بفهماند در مورد اين ماده مراتب را در قرارداد و دفتر ثبت قراردادها قيد و به امضاي معتمد يا معتمدين نيز خواهد رسيد. ( معتمد مي بايست وکالتنامه قانوني بهمراه داشته باشد.)

ماده 35) کليه مفاد مندرج در اين آيين نامه در صورت عدم رعايت آن توسط فرد صنفي برابر مفاد قانون و آيين نامه اي مصوب قانون نظام صنفي از سوي اتحاديه قابل پيگيري خواهد بود.

ماده 36)اين آيين نامه در 36 ماده و در 19 تبصره در مورخه 1393/08/01 به تصويب اعضاي هيئت مديره صنف مشاورين املاک و نمايشگاه داران اتومبيل و کميسيون نظارت محترم شهرستان کلاردشت رسيد.
فرهاد کريمايي
رئيس اتاق اصنافرئيس اتحاديه مشاورين املاک و نمايشگاه داران اتومبيل
شهرستان کلاردشتشهرستان کلاردشت