نام و نام خانوادگی: فرهاد کریمایی

سمت: رئیس اتحادیه
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: بهزاد داوودی

سمت: نائب رئیس اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: کاوه عسگریان

سمت: نائب رئیس دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: کیوان باقریان

سمت: دبیر اتحادیه
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: صفر خواجوندجعفری

سمت: خزانه دار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: جهاندار سام دلیری

سمت: بازرس اتحادیه