کد  

نام و نام خانوادگی

نام واحد صنفی

رسته ی مرتبط

آدرس

51 شهریار برادران خانیانی کلاسیک نمایشگاه اتومبیل کیلومتر 4 جاده عباس آباد
100 سعید دلفان همتی اتوگالری  سروش
نمایشگاه اتومبیل کردمحله
156 رضا فرضی  اسب سفید   نمایشگاه اتومبیل ج عباس آباد 
193 بهروز شفاعی شفاعی تخلیه چاه و فاضلاب لاهو
229 مهرداد علیجانی شهر باران نمایشگاه اتومبیل کردمحله