نمونه فايل اجاره آپارتمان را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فايل اجاره مغازه را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فايل مستغلات منزل و ويلا ( اجاره ) را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فرم گزارش مشاور اجاره را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فرم گزارش مشاور فروش را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فرم آگهي را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فرم درخواست اجاره را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فرم درخواست خريد را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فرم سرويس را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فرم فايل يابي را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فايل مستغلات منزل و ويلا ( فروش ) را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فايل مشاورين املاک را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فايل زمين و زمين نيمه کاره ( فروش ) را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فايل مغازه ( فروش )را از اينجا دانلود نماييد.

نمونه فايل مستغلات منزل و ويلا ( فروش )را از اينجا دانلود نماييد.

نکات مهم در تنظيم فابل ها را از اينجا دانلود نماييد.