1)   در هنگام تنظیم معامله از اصول اسناد و مدارک شناسایی طرفین مطمئن شوید.

2)   از صدور کد رهگیری برای معاملاتی که خارج از دفتر تنظیم گشته جدا پرهیز فرمایید.

3)   از ارائه کلمه عبور و کد رهگیری به افراد غیر مسئول و غریبه پرهیز فرمایید.

4)   در هنگام معامله کپی شناسنامه و کارت ملی متعاملین را اخذ و بایگانی نمایید.

5)   در صورتیکه یکی از طرفین معامله وکیل فروشنده یا خریدار باشد تاریخ و متن وکالت و موضوع وکالت و ... کاملا مطالعه و بررسی گردد.

6)   جهت جلوگیری از سوء استفاده برخی به ظاهر خریدار یا فروشنده یا واسطه های سودجو در اغفال همکاران عزیز به اصطلاح ( دور زدن ) الزاما در هنگام نشان دادن فایلها به مشتریان غریبه از فرم درخواست خرید که در قسمت فایلهای این سایت می باشد استفاده نمایید تا با تعهد از مشتری ضریب اطمینان خویش را بالا ببرید.

به اطلاع متصدیان مشاور املاک می رساند ، وضعیت حقوقی املاک مشاع طوری است که هر یک از شرکاء در جزء جزء عرصه و اعیان ملک سهیم و شریک میباشند. بنابراین ، ضرورت دارد متصدیان مشاور املاک ، در موقع انجام معامله نسبت به املاک مشاعی اعم از بیع ، اجاره ، معاوضه ، ساخت و مشارکت و غیره ، نکات ذیل را ملحوظ نظر قرارداده و رعایت فرمایند.


1)   سند مالکیت ملک را رویت و حضور و موافقت تمامی شرکای ملک مشاعی را احراز نموده و همه شرکاء برحسب مورد ذیل مبایعه نامه ، اجاره نامه ، قرارداد ساخت و مشارکت و غیره را امضاء کنند.

2)   چنانچه یکی از مالکان از طرف سایر مالکان وکالت دارند ، حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه را مورد بررسی و مطالعه قرارداده و در صورت که وکیل برحسب مورد دارای اختیار فروش و دریافت ثمن ، اجاره و دریافت مال الاجاره و مبلغ ودیعه، انعقاد قرارداد ساخت و مشارکت و غیره میباشد ، نسبت به تنظیم قرارداد مورد نظر اقدام گردد. علاوه بر رعایت مطالب فوق ، مشخصات وکالتنامه شامل شماره و تاریخ تنظیم ، مرجع تنظیم کننده وکالتنامه (برحسب مورد دفتر اسناد رسمی و یا کنسولگری های ایران در خارج از کشور) در قرارداد تنظیمی درج و یک نسخه فتوکپی خوانا از آن دریافت و در سوابق نگهداری شود. چنانچه بر اساس وکالت نامه سندی تنظیم میشود، لازم است در زمان انعقاد قرارداد، مشاوران املاک، نسبت به معتبر بودن سند وکالت، از دفتر صادر کننده سند وکالتی، استعلام نمایید.

3)   چنانچه در بین شرکاء محجور (صغیر، مجنون، سفیه ) و یا غایب مفقود الاثر وجود داشته باشد، ضرورت دارد اولاً مجوز واحد سرپرستی دادسرای مربوطه مبنی بر موافقت با فروش ، اجاره ، معاوضه، انعقاد قرارداد ساخت و مشارکت را دریافت و یک نسخه فتوکپی از آن در سوابق نگهداری شود. ثانیاً از شخص مدعی قیمومت با ارائه قیّم نامه و سایر مدارک شناسائی احزار هویت به عمل آورده و فتوکپی خوانا از قیم نامه دریافت و در سوابق نگهداری شود. لازم به ذکر است که ولی قهری از مشمول بند 3 این اطلاعیه خارج است.

4)   در مورد ثمن حاصل از فروش و یا مبلغ ودیعه پرداختی توسط خریدار و یا مستاجر ، سهم هر یک از شرکاء براساس میزان مالکیت مشاعی محاسبه و صرفاً به شخص آنها و یا به شخصی که از طرف آنها وکالت در دریافت وجه دارد، پرداخت گردد. شایان ذکر است عدم رعایت مطالب فوق از نظر مقررات صنفی تخلف محسوب و علاوه بر آن ممکن است عواقب حقوقی و کیفری برای متصدیان مشاور املاک به دنبال داشته باشد.

5) زمانی که قرارداد تنظیم گردید و به امضاء متعاملین ( موجر و مستأجر یا فروشنده و خریدار ) رسید واسطه موظف است ضمن نگهداری یک نسخه در دفتر املاک به هریک از طرفین یک نسخه تسلیم نماید.

6)نظیم کننده قرارداد می بایست کلیه اسناد مورد معامله را به دقت بررسی و به رویت طرفین هم برساند.

7) هر گونه توافقی که بین متعاملین ( موجر و مستأجر یا فروشنده یا خریدار ) صورت گیرد می بایست در قرارداد مذکور ذکر شود مگر خلاف شرع و قانون باشد .

8) در صورت ورثه بودن ملک اجرای مفاد زیر لازم است : الف - گواهی انحصار وراثت ب - گواهی پرداخت مالیات بر وارث  ج - قیم نامه در خصوص صغار و محجورین  د - حضور همگی وراث در تنظیم عقد قرارداد و یا وکیل با وکاتنامه رسمی

9) موارد احتمالی ذکر نشده ، مشمول قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائی آن خواهد بود .

10) در حفظ و نگهداری این اوراق کوشا باشید و چنانچه به هر علت تغییر شغل نموده و یا محل کار خود را تعطیل نمودید ، الباقی اوراق استفاده نشده ، باید به اتحادیه برگشت داده شود . زیرا شماره سریال این برگه ها بنام شما ثبت گردیده است و دادن این برگه ها به هر شخص دیگری غیر از تحویل گیرنده پیگرد قانونی را دارا ست .

11) صاحب پروانه مکلف است مسئولیت کارشناس فنی یا حقوقی را نیز پذیرفته و ذیل قراردادهای تنظیمی را امضاء و تائید نماید .

12) اتحادیه پس از توزیع نمونه های قرارداد و دفاتر ، بین واحد های صنفی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام و متعاقبا" سازمان ثبت اسناد و املاک به نحو مقتضی به کلیه دفتر خانه های رسمی طی بخشناه ای اعلام می نماید که دفاتر اسناد رسمی از پذیرش قرارداد های تنظیمی بنگاههای املاک گه خارج از نمونه فرمها مصوب تنظیم شده خودداری نماید .

13) فتوکپی کلیه اوراق ممضی به امضاء متعاملین قرارگیرد

14) فروشنده موافقت نمود اسناد و مدارک مورد معامله جهت تنظیم سند رسمی به مشاور املاک در قبال اخذ رسید کتبی تحویل نماید که پس از تشریفات قانونی نقل و انتقال به صاحب آن مسترد خواهد شد .


ماده 5 –مشاور مسئول حسن اداره امور ، حفظ و نگهداری دفاتر ، اوراق و مدارک و مهر مربوطه می باشد .

ماده 7 –مشاور باید پروانه کسب و تعرفه حق الزحمه خدمات خود که در اجرای ماده 51 قانون نظام صنفی توسط اتحادیه ابلاغ می شود را در محل کار خود به طوری که قابل دید باشد الصاق نماید .

ماده 9 –مشاور موظف است به نگام تنظیم قرارداد ، هویت ، مالکیت و سمت متعاملین و یا طرفین قرارداد را احراز نماید .

ماده 10 –مشاور مکلف است یک نسخه از قرارداد تنظیمی را در بایگانی مربوطه نگهداری کند . قرارداد به تعهد متعاملین با یک نسخه اضافه تنظیم می شود . متعاملین می توانند در صورت نیاز از اصل قرارداد رونوشت یا تصویر برابر اصل اخذ نمایند .

ماده 11 –مشاور باید مفا قرارداد های تنظیمی را در دفتر ثبت قراردادها که به صورت پلمپ و برگ شماری شده و توسط اتحادیه صنف مذبور در اختیار وی قرار میگیرد ثبت و همزمان با عقد قرارداد به امضای کلیه اشخاصی که قرارداد را امضاء نموده اند برساند .

ماده 12 –قراردادها باید خوانا ، بدون قلم خوردگی ، با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تیپ اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد و ابلاغی از سوی هیئت عالی نظارت تنظیم گردد .

ماده 13 –تبصره  1 در مورد تنظیم قرارداد اجاره حضور شهود و امضای قرارداد توسط آنها الزامی است .

ماده 14- مشاور باید طرفین قرارداد را از مفاد آن بطور کامل مطلع سازد .

ماده 15 –مشاور نباید قراردادی که مخالف قوانین و نظامات دولتی باشد تنظیم و ثبت نماید .

ماده 16 –در صورتی که مشاور در نفس قرارداد منتفع یا سهیم باشد و با طرفین قرارداد قرابت نسبی یا سببی طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم داشته باشد ، باید به طرفین اطلاع داده والاملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود .


ماده 17 –هر گاه طرفین یا یکی از آنها زبان فارسی را نداند و مشاور نیز زبان آنها را نداند اظهارت آنها را که به وسیله فرد مورد اعتماد طرفین یا مترجم رسمی ترجه شده ، مراتب تفهیم و در دفتر قید و توسط فرد مورد اعتماد و مترجم و گواهی شود .

ماده 18- تراشیدن و پاک کردن به هر نحو از انحاء در قرارداد و در دفتر ثبت قراردادها ممنوع است . هر گونه اصلاح عبارتی یا توضیحی لازم باشد ، باید در قرارداد و ثبت دفتر یا هر دو منعکس و به امضای کلیه امضاء کنندگان و مشاور برسد .

ماده 19 –در صورتیکه طرفین قرارداد و یا یکی از آنها کور ، کر و یا گنگ و بی سواد باشد هر کدام از اشخاص مذکور باید یک نفر معتمد در موقع تنظیم قرارداد ، ثبت و امضای آن همراه داشته باشد ، شخص مذبور در مورد اشخاص کر و گنگ باسد از جمله اشخاضی باشد که بتواند با اشاره مطالب را به آنها تفهیم و در مورد این ماده مراتب در قرارداد و دفتر ثبت قرارداد ها قید و به امضای معتمد یا معتمدین نیز خواهد رسید .

ماده 20 –در صورت اقاله یا فسخ قراداد یا عدم اجرا یا موقوف ماندن آن ، مشاور املاک مکلف است مراتب را در ستون توضیحات با ذکر تاریخ درج و پس از امضای طرفین ، امضاء و مهر نماید .

ماده 21- مشاور مکلف ایت در زمان تنظیم قرارداد در صورتی که موضوع از جمله مواردی است که باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد طرفین را جهت تنظیم و ثبت آن به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت نماید . در سایر قراردادهای تنظیمی نیز مشاور به منظور تثبیت حقوق طرفین و جلوگیری از اختلاف و طرح دعاوی در محاکم ، طرفین را به ثبت رسمی قرارداد توصیه و تشویق نماید .

ماده 22 –مهر تابلوی مورد استفاده مشاور باید طبق نمونه متحدالشکل مورد تائید اتحادیه باشد .

ماده 23 –مشاور و کارکنان وابسته باید از مبالغه ، اغراق و ارایه اطلاعات نادرست و پنهان کردن حقایق مربوط به قرارداد خودداری نمایند .

ماده 25 –حق الزحمه مشاور مطابق تعرفه ای خواهد بود که طبق ماده 51 قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستانها تعیین و توسط اتحادیه ابلاغ می شود .

ماده 26 –پرداخت حق الزحمه مشاور به میزان مقرر در تعرفه اعلام شده ، بطور جداگانه به عهده طرفین قرارداد است ، مگر به نحو دیگری توافق شده باشد . در هر صورت قید میزان حق الزحمه و نحوه پرداخت مورد توافق در متن قرارداد تنظیمی همراه با شماره رسید الزامی است .